Úvodní stránka

Vítejte na naší farmě…


„Ekologie je pro nás výzva, chceme dokázat její funkčnost ve srovnání s konvencí.“

Jsme ekologicky hospodařící rodinná farma. Farma se rozkládá jihozápadně od Prahy v blízkosti Karlštejna a zčásti hospodaří v CHKO Český kras. Původní rodinný statek se nachází v Trněném Újezdě, nedaleko lomů zvaných Velká a Malá Amerika.

BIO Certifikát

Všechny naše produkty splňují požadavky na BIO kvalitu. Aktuálně platný certifikát je k nahlédnutí zde.

Balíčky masa pocházejícího z naši produkce opatřujeme touto etiketou:

O nás

Vítejte na naší farmě
Od dubna 2011 je celá farma registrovaná dle zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Na dodržování pravidel ekologického chovu zvířat a rostlinné výroby u nás dohlíží Certifikační společnost KEZ o.p.s. První BIO certifikát nám vystavila v roce 2013 a každoročně jej obnovuje.

Hospodaříme na 220 ha půdy, přičemž zhruba polovinu tvoří orná půda a polovinu travní porosty. Zabýváme se chovem masných plemen skotu, ovcí, prasat a drůbeže, a chovem a ustájením koní. Trvalé travní porosty slouží převážně jako pastviny pro naše zvířata a jako zdroj sena a senáže. Na orné půdě pěstujeme pšenici, oves, ječmen, kukuřici a brambory. Vlastní rostlinnou produkcí si tak zajišťujeme většinu krmiv. Kvalita je ve všech ohledech pro nás na prvním místě.

VIZE

Majitel farmy Radim Holovský říká: „Ekologie je pro mě výzva a chci dokázat její funkčnoset ve srovnání s konvencí.“

Naší vizí je soběstačnost. Prodejem a zásobováním našimi produkty obsáhneme region našeho blízkého okolí. Zvelebíme areál farmy a zřídíme krámek pro prodej ve dvoře. Chceme být spolehlivým a stabilním partnerem a dodavatelem.

MISE

Dbáme na kvalitní a důstojný život našich zvířat. Nabízíme kvalitní produkty za dostupné ceny. Klíčem pro jejich výběr jsou potřeby našich zákazníků a jejich spokojenost. Soustředíme se zejména na maloodběratele, v menší míře dále na prodejní partnery a restaurace. Prodáváme na farmářských trzích v Praze a okolí, vyřizujeme individuální objednávky u nás na farmě a poskytujeme zákaznický servis.

STYL

Přímočarý, pravdivý, etický.

Historie

Dle dochovaných archivních záznamů a rodokmenu se rodina Holovských zabývá zemědělstvím již několik staletí. Od počátku dvacátého století část rodiny hospodaří v Trněném Újezdě. V té době také došlo k největšímu rozvoji statku, kdy byla provedena celková rekonstrukce a výstavba nových hospodářských budov. Před druhou světovou válkou patřilo ke statku okolo 40 ha zemědělské půdy. Rodina se zabývala zemědělskou prvovýrobou, provozovala cihelnu a věnovala se také chovu dostihových koní plemene anglický plnokrevník.

V padesátých letech došlo k zabrání veškerého majetku a vzniku státního statku. Část rodiny byla v té době i vězněna.

Rodina získala zpět veškerý nemovitý majetek v roce 1990. Následně probíhaly soudy o vydání zabaveného movitého majetku a náhradu škody, způsobené na nemovitostech. V roce 1995 obhospodařovala přibližně 80 ha půdy. Do tohoto roku se také zabývala chovem krav a produkcí mléka. V roce 1995 došlo k výraznému zhoršení situace na trhu s mlékem, krachují mlékárny a farma eviduje vysoké položky za dodané mléko. Na tuto situaci farma reaguje přechodem na rostlinnou výrobu. Od pozemkového fondu si pronajala další pozemky a rozrůstá se na současných 240 ha půdy. Farma se zaměřila především na jednostrannou produkci obilí a řepky. Takto pojatá rostlinná výroba fungovala na farmě až do roku 2010. Od roku 2010 zároveň docházelo k částečnému zatravňování menších neúrodných celků orné půdy a jejich převodu na trvalé travní porosty. Na travních porostech se začal chovat skot bez tržní produkce mléka a později i koně. Důvody, které vedly ke změně zaměření byly nejen ekonomické. V tomto rozhodnutí se promítnul především přístup mladší generace, syna dosavadního farmáře Ing. Radima Holovského. Syn Radim Holovský ml. právě v současnosti řídí farmu a je jejím majitelem.

Vzhledem k tomu, jak v posledních letech dochází k významnému snižování kvality většiny produktů a zvyšuje se poptávka po kvalitních, neanonymních potravinách, vznikla nová idea produkovat kvalitní maso a snaha dostat se až ke konečnému spotřebiteli. V roce 2011 tak celá farma vstupuje do režimu ekologického hospodářství a zaměřuje se na produkci širokého sortimentu kvalitního masa.

Chov zvířat

Chov skotu, ovcí, prasat a drůbeže
Všechna zvířata jsou většinu dní v roce na našich rozlehlých pastvinách. Výjimku tvoří kuřata, která jsou zpočátku chována ve vyhřívané odchovně a následně dle počasí a jejich věku přesunuta do volného výběhu na pastvinách.

Většina krmiv pro zvířata je vyprodukována na naší farmě. Máme dostatek sena, senáže, slámy a jádra. Hlavní krmnou dávku tvoří pro zvířata přirozená pastva. Zvířata mají po celý rok přístup k vodě, senáži a jadrnému krmivu. Drůbež přikrmujeme krmivy schválenými pro odchov v ekologickém režimu.

Projekty

Projekt modernizace strojů pro zemědělskou výrobu.
Zvířat chovaných na naší farmě přibývá, zákonitě rostou i nároky na množství vyprodukovaného krmiva. Pro zachování nastavené BIO kvality krmiva proto nezbývá, než se rozloučit se staršími kusy zemědělské techniky a pořizovat novou. Nastal čas vyměnit i stařičký shrnovač sena a slámy, který jsem „podědil“ a který už nesplňuje nároky dnešní dynamické doby. Stejně, jako ke zvířatům, se chci i k půdě chovat šetrně a s úctou. Potřebuji stroje lehké, s co nejširším záběrem, abych půdu zbytečně nedusal těžkými stroji a mnohonásobným pojížděním strojů, abychom stejný objem práce stihli s menším vypětím sil i prostředků…

Způsob pořízení nového nahrnovače jsem konzultoval s pracovníky MAS Karlštejnsko a protože byla šance získat prostřednictvím této organizace finanční dotaci, rozhodl jsem se nový stroj koupit. Připravil jsem si projekt Modernizace strojů pro zemědělskou výrobu a v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Via Carolina“ MAS Karlštejnsko, z.ú. jsem v loňském roce požádal o dotaci z výzvy č. 4 MAS Karlštejnsko z Programu rozvoje venkova pro podporu zemědělců, který je z alokace MAS a je spolufinancovaný Evropskou unií. Moje žádost o dotaci byla schválená a já jsem si mohl s finanční podporou od MAS Karlštejnsko pořídit ne jeden, ale dva nové shrnovače sena a slámy značky Krone. Jeden shrnovač je boční a druhý je středový. To jsou oni:

Pořízení nových strojů pro mne také znamená větší soběstačnost v rostlinné výrobě, snížení poruchovosti strojů, snížení nákladů na opravy, omezení závislosti farmy na dodavatelských pracích a také přispěje ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců farmy.

Rád bych poděkoval MAS Karlštejnsko za získání dotace na pořízení shrnovačů a rovněž jeho pracovníkům za pomoc při zpracování žádosti o dotaci.

Díky činnosti MAS Karlštejnsko, jeho Místním partnerstvím, spolupráci, odbornému vedení a pomoci jeho pracovníků bylo možné projekt „Modernizace strojů pro zemědělskou výrobu“ realizovat a podpořit jej dotací ve výši 582 420 Kč z finanční alokace MAS.

Informační tabule

Kontakt

Majitel
Radim Holovský, ml.

IČO 86594427

mob. 605 218 433

Objednávky masa a ostatních produktů
mob. 602 951 288 – Anna Holovská

e-mail: farma@holovsky.eu